سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مجتبی تجری – دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه مازندران
عباس فرازی – دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه مازندران
عباس نوروزی – دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه مازندران
خدایار سلیمانی – دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه مازندران

چکیده:
امروزه کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه در نظر گرفته شده است، در واقع کار آفرینی در تمامی مباحث توسعه جای خود را باز نموده است و بسیاری از محققان درصدد هستند تا بنابرموضوعتخصصی خود زمینه توسعه کارآفرینی را در بخش های مربوطه بررسی نمایند، یکی از قشرهایی که می تواند نقش مهمی در توسعه کارآفرینی ایفا کند، زنان و به ویژه زنان روستایی هستند، در واقع یکی از مهمترین معیارها جهتسنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند. با توجه به این که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجدام شدده توسط زنان صورتمی پذیرد، تنها یک ده درآمد جهان و فق یک صدم مالکیت اموال و دارایی های جهان به زنان اختصاص یافته است .عدم مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی می تواند مشکلی بر سر راه توسعه ی کشور تلقی گردد. به همین دلیل باید ضرورت کارآفرینی زنان را باید با افزایش و گسترش فرصت های شغلی بر مبنای خلاقیت که بار فرهنگی _ارزشی آنقابل کنترل است، پاسخ مثبت داد و از آنجا که زنان دارای طبع لطیف و مادرانه ای هستند ؛ باید شغلی را انتخاب نمایند که برای آن از هر حیث آمادگی داشته باشند، به همین دلیل در ادامه به اهمیت کارآفرینی در زنان و به ویژه در زنان روستایی پرداخته میشود و از موانع و چالش های آن نیز یاد خواهد شد