سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سید مسعود پورسعید – استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

مطابق دیدگاه یادگیری اجتماعی همه اشکال یادگیری می توانند به طور جانشینی و با مشاهده رفتار دیگران و پیامدهای حاصل از رفتار آنان اتفاق بیافتد. براساس نظریه مزبور، افرادی که بیشتر در معرض کارآفرینان دیگر هستند احتمالا در آینده زندگی خود دخالت بیشتری در اقدامات کارآفرینانه خواهند داشت. هنگامی که فرد رفتار کارآفرینانه را از یک کارآفرین مشاهده می کند و از طرف دیگر فرد کارآفرین مورد حمایت محیط اجتماعی و اطرافیان قرار می گیرد و به موفقیت هایی دست می یابند، این رفتار در فرد مشاهده کننده تقویت شده و پس از طی فرآیندهای یادگیری (توجه، یادسپاری، بازتولید، انگیزش) و فراهم شدن زمینه های اجرایی/ انگیزشی، فعالیت کارآفرینانه را آغاز خواهد کرد.
تحقیق حاضر پس از مطالعه ادبیات موضوع، با بهره گیری از نظریه یادگیری اجتماعی و انحام مصاحبه های نیمه ساخت یافته با بیست و سه نفر از کارآفرینان برتر سالهای ۸۳ تا ۸۵ جشنواره شیخ بهایی انجام شده است. روش تحقیق به شیوه کیفی بوده و اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، پس از پیاده سازی بر اساس نظریه بنیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه تحقیق به صورت مدل علی، زمینه ای، واسطه ای ارائه گردیده است.
نتایج این تحقیق بیانگر این واقعیت است که از دیدگاه کارآفرینان، مشاهده نقش بسیار زیادی در تحقیق رفتارهای کارآفرینانه آنان داشته است. در مصاحبه های انجام شده، کارآفرینان بارها فرآیندهای یادگیری مشاهده ای را مورد تاکید قرار داده و اذغان نموده اند که این گونه رفتارها را در اطرافیان، مشاهده نموده اند. فراهم نمودن امکان مشاهده رفتارهای کارآفرینانه در رسانه ها، مطبوعات و کتابهای درسی و … برای دانش آموزان، جوانان و آحاد جامعه از جمله پیشنهادهای تحقیق است.