سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
الهام کتابدار – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد

چکیده:
کارآفرینی به عنوان نوعی ازرفتارهای مدیریتی تعریف شده که وجه مشخصه آن توجه به منابع استفاده ازمنابع جدید استفاده ازروشهای جدید ترکیب منابع کاوش و جستجو کشف و شناسایی و پیگیری فرصت ها می باشد به اعتقادبسیاری ازپژوهشگران مهمترین گام درهرفرایند کارافرینانه تشخیص فرصت است به بیان دیگر کارافرینی به معینای رفتارهایی است که منجر به کشف و بهره برداری ازفرصت ها توسط افراد وسازمانها می باشد ازانجایی که شناسایی و انتخاب فرصتهای درست برای ایجادکسب و کارجدید مهمترین توانایی یک کارافرین موفق است نوشته پیشرو تلاش کرده است مقوله فرصت درکارافرینی رامحور خود قرارداده و به بررسی ویژگیها و انواع آن بپردازد وبعدازبررسی منابع فرصت ازدیدگاه های مختلف عوامل تاثیر گذاربرکشف و بهره برداری فرصت ها را میتوان دردودسته کلی عوامل فردی عوامل روانشناختی وغیرروانشناختی برای کشف فرصت و عاملهای رشد جمعیت زیربنای اموزشی عوامل فرهنگی و … برای بهره برداری ازفرصت و محیطی عوامل اقتصادی سیاسی صنعتی جمعیتی وفرهنگی تقسیم نمود