سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
غلامرضا فتاحی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بحران
فاطمه افژولند – کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده:
اعتماد به عنوان اساس و جوهره روابط اجتماعی و به مثابه ارزشمندترین و مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است که اهتمام در براورد میزان وافاایش ن در بین مردم زلالهزده برای مدیریت بحران با عنایت به گستردگی و تنوع عملیاتهای هشتگانه نمیتواند به عادیسازی سریع امور جامعه بحرانزده انجامیده و چراغی فرا روی مسئولین مدیریت بحران برای ارائه خدمات بهتر باشد. هدف عمده در این پژوهش حاضر این است که از منظر مدیریت بحران و جامعهشناسی بحران به بررسی میاان اعتماد شهروندان بازمانده از زلاله ۲۸۳۱ شهر بم به مدیریت بحران بپردازد. بر این اساس مدلی نظری که حاوی الگوی تلفیقی )نظریه زتومکا( در بطن چرخه جامع مدیریت بحران، مدیریت نوین و مدیریت جامعه محور است مطرح نموده و فرضیههای پژوهش از این مدل استخراج گردید. دادههای پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از فن پرسشنامه از نمونهای به حجم ۸۳۳ نفر به دست مده است. جامعه ماری این تحقیق شامل کلیه افراد ۱۳ سال به بالای شهرستان بم است که با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و دادههای گرد وریشده به کمک نرمافاار spss مورد تجایه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیلها نشان داد که بین کار امدی مدیریت بحران با اعتماد مردم زلزلهزده بم رابطه مثبت و معناداری در سطح۰/۸۱ وجود دارد