مقاله کارآيي تحليل عملکردي شغل در تحليل کارکردهاي شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۴۰ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: کارآيي تحليل عملکردي شغل در تحليل کارکردهاي شناختي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل عملکردي شغل
مقاله کارکرد شناختي
مقاله درجه بندي مقياس هاي تحليل عملکردي
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: قانع نيا مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم لو مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش، بررسي ميزان کارآيي تحليل عملکردي شغل در تحليل کارکردهاي شناختي وظايف شغلي در مشاغل شرکت ملي صنايع پتروشيمي است.
روش: در اين پژوهش، پنج ارزياب آموزش ديده، بر اساس نظريه و شيوه تحليل عملکردي در قالب بيانيه وظايف سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، نمونه اي شامل ۵۰ وظيفه را از بانک وظايف موردنظر انتخاب و طبق دستورالعمل اين شيوه، در مقياس هاي داده ها، افراد و اشيا (که کارکنان با استفاده از دانش، مهارت و توانايي هاي خود در حوزه کارکرد شناختي فيزيکي و بين فردي با آنها مرتبط مي شدند) درجه بندي کردند.
يافته ها: پايايي در همه موارد بيش ازحد انتظار بود و با درجه بندي کننده ملاک نيز همبستگي زيادي نشان داد.
نتيجه گيري: يافته ها برتري اين شيوه را در تحليل شغل و نيز قابليت اجرايي آن را در بسياري از سازمان ها تاييد کردند.