سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اکبر صفری سنجانی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی
زاهد شریفی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی

چکیده:

رویهم رفته نزدیک به ۳۰ تا ۵۰ درصد فسفر خاک ها با پیوند استری به بنیان های آلی پیوسته و به ریخت آلی است. آنزیمی که پیوندهای استری میان فسفات و مواد آلی را آبکافت (هیدرولیز) میکند، فسفاتاز نام دارد. فسفومونواسترازها مایه آبکافت پیوند استری میان فسفات و مواد آلی هیدروکسیل دارای مانند فیتین، نوکلوتیدها، شوگرفسفاتها وگلیسروفسفات ها شده و فسفر فراهم خاک را افزایش می دهند (۱). معدنی شدن فسفر آلی در خاک به کمک فسفاتاز ها بستگیبالایی به ویژگی های زیستگاه دارد. برای نمونه بسیاری از گیاهان هنگام کمبود فسفر آنزیم فسفاتاز برون یاخته ای بیشتری می سازند. گزارش شده است که وجود ارتوفسفات فراوان در خاک مایه کاهش کارآیی آنزیم فسفاتاز در خاک می شود (۱و۲). هدف این پژوهش شناسایی تغییرات ودرجه کارآیی انزیم های فسفاتاز اسیدی و بازی در خاک های آهکی با کاربری گوناگون است.