سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین محمدیان – شرکت برق منطقه ای مازندران – دانشگاه علوم و فنون مازندران
نیکبخش جوادیان – دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

در این مقاله رویکرد های مختلف برای بهینه سازی مسئله توزیع اقتصادی قدرت نیروگاه های بخاری چند هدفه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.
الگوریتم های مختلف که علاوهبر هزینه سوخت، آلایندگی رامورد بررسی قرار داده اندمعرفی ونحوه برخورد این رویکردها در حلمسئله بیان میشوند. ناکارآمدی برخی از الگوریتم ها که در انها آلایندکی به صورت قید مدل می شود، مورد بررسی و عدم کارآیی رویکردهای بهینه سازی کلاسیک تشریح می گردد. درنهایت به معرفی الگرویتم های تکاملی پرداخته می شود که به دلایل عدم وابستگی آنها به شکل تابع هدف، گرفتار نشدن در دام جواب های بهینه موضعی به سبب استفاده از الگوریتم پراکندگی در فرایند مرحله انتخاب ، همگرایی سریع و دستیابی به جواب بهینه سراسری، در حل مسایل مختلف از جمله توزیع اقتصادی قدرت نیروگاه ها، کاربرد فراوانی پیدا کرده اند.
از میان رویکردهای تکاملی دو الگوریتم تکاملی پاراتوی قوت و بهینه سازی چند هدفه که دارای کارآیی بهتری از بقیهبوده اند تشریح و مورد مقایسه قرار می گیرند.