سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا ارسلان بد – دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

بهبود وضعیت تغذیه، خودکفایی در زمینه محصولات کشاورزی و مواد غذایی و افزایش صادرات غیر نفتی، از جمله محصولات کشاورزی، از اهداف برنامه های توسعه اقتصادی ایران است . استان
آذربایجان غربی یکی از قطب های کشاورزی ایران بوده و می تواند سهم عمده ای در رسیدن به اهداف مذکور داشته باشد . برای افزایش تولید سیب زمینی و بهبود رقابت پذیری در بازارهای جهانی، حداقل در سه زمینه بهبود لازم است : -۱ بهبود در عوامل محیطی که کشاورزان در آن تولید می کنند؛ برای مثال قیمتهای درست . -۲ بهبود در تکنولوژیهای مورد استفاده -۳٫ کارآمدتر شدن تولید کنندگان . بنابراین لازم است وضعیت کارآیی آنها مشخص شود . هدف این مطالعه اندازه گیری کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولید کنندگان سیب زمینی در آذربایجان غربی می باشد . رهیافتهای مختلفی برای اندازه گیری کارآیی های تولیدی وجود دارد . در این مطالعه تحلیل پوشی داده ها (DEA) مورد استفاده قرار گرفته است . بر اساس داده هایی که از یک نمونه تصادفی سیب زمینی کاران در آذربایجان غربی جمع آوری شده است کارآیی های تولیدی اندازه گیری شدند . نتایج نشان داد که در مورد بازده مقیاس ثابت (CRS) میانگین های کارآیی های فنی، تخصیصی و اقتصادی سیب زمینی کاران نمونه به ترتیب ۶۹/۹ درصد، ۸۴/۳ درصد و ۵۸/۹ درصد و در مورد بازده مقیاس متغیر (VRS) به ترتیب ۸۳/۴ ، ۸۸/۹ و ۷۴/۵ درصد بوده اند . این نتایج مشخص میکند که با بهبود کارآیی تولید کنندگان سیب زمینی امکان بالقوه زیادی برای افزایش تولید، کاهش هزینه ها و ارتقاء رقابت پذیری صنعت سیب زمینی آذربایجان غربی ممکن است وجود داشته باشد . این اولین مطالعه در زمینه کارآیی های تولیدی سیب زمینی کاران آذربایجان غربی و شاید ایران بوده و مطالعه ای محدود است . برای سیاست گذاری در زمینه ارتقاء کارآیی تولید کنندگان سیب زمینی نیاز به مطالعات مشروح تری در مناطق عمده تولید کننده سیب زمینی، به ویژه در زمینه عوامل موثر بر کارآیی ها، وجود دارد .