سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داود اویسی –
محمدرضا صبور –
سیدمحمد حسینی –

چکیده:

این کار تحقیقاتی بمنظور تعیین سیستم پالایش مناسب شیرابه ناشی از محل دفن زباله کهریزک تهران، در مقیاس پایلوت با استفاده از راکتور بی هوازی با جریان رو به بالای دارای بستر لجن (UASB) در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجام شد. در ابتد رفتار سیستم در رژیم راهبری ناپیوسته و در مرحله دوم در رژیم پیوسته راهبری، مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور پس از ساخت پایلوت در رژیم ناپیوسته غلظت های مختلفی از شیرابه در گستره ۱۲۰۰ الی ۶۴۴۳ میلی گرم در لیتر و میزان بارگذاری ۱/۳۶ الی ۶/۶ کیلوگرم COD در متر مکعب راکتور، و همچنین زمان ماندهای هیدرولیکی تا ۲۱/۶ ساعت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در شرایط راهبری پیوسته میزان COD ورودی تا ۳۵۹۶۰ میلی گرم در لیتر و میزان بارگذاری آلی تا نزدیک به ۳۰ d.3m/COD Kg افزایش یافت. پارامتر pH با استفاده از NaOH و HCL در محدوده ۶/۵ الی ۸/۵ نگهداری می گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در میزان بارگذاری ۴/۴۸ کیلوگرم COD در متر مکعب راکتور و COD ورودی ۴۰۰۰ میلی گرم در لیتر سیستم UASB، ۹۰% کارایی در حذف آلودگی در رژیم راهبری ناپیوسته دارد. همچنین در شرایط راهبری پیوسته در بارآلی ۲۲/۶ d.3m/COD Kg و COD برابر با ۲۰۰۰۰ میلی گرم در لیتر و HRT برابر با ۶۰ ساعت راندمان حذف COD برابر ۶۳/۵% بدست آمد. شیرابه خام ناشی از محل دفن زباله شهری، دارای ۷۰۰۰۰-۹۰۰۰۰COD میلی گرم در لیتر می باشد. لذا بمنظور کاه میزان بار آلودگی تا حدی که قابل تصفیه توسط شرایط هوازی باشد لازم است تا از تعداد مشخصی از راکتورهای UASB بصورت سری استفاده گردد. همچنین بمنظور کاهش سمیت و پیشگیری از ایجاد اختلالات فرآیندی ناشی از حضور فلزات سنگین و برخی ترکیبات موجود در شیرابه، لازم است تا از فرآیندهای شیمیایی بعنوان پیش تصفیه استفاده گردد. در این تحقیق ازشیرابه واقعی محل دفن زباله و عدم استفاده از ترکیبات سنتتیک و ساختگی در راه اندازی سیستم استفاده شده است و بدون هیچ پیش تصفیه ای، وارد راکتور UASB شده است تا کارایی این راکتور به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد.