سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد سپهری – کارشناس امور مهندسی عمران طرح نیروگاه های آبی متوسط و کوچک، شرکت توسع

چکیده:

طرح های نیروگاههای آبی از جمله پروژه های پیچیده محسوب می شوند. تنوع رشته های مرتبط و هماهنگی بین آنها عامل اصلی پیچیدگی این پروژه ها می باشد. کنترلهای کمی و کیفی مطلوب که برای احتراز از مشکلات بعدی الزامی هستند، به دلیل فوق در برخی پروژه های کشور انجام نشده اند. لذا بازنگری در روشهای متدا.ول طرح و اجرا یکی از راههای نیل به اهداف کمی و کیفی به نظر می رسد. در تاین مقاله سعی شده ضمن نقد روشهای مهمول در احداث نیروگاه های آبی، روش کلید در دست، به عنوان راه حلی کارآمد برای دستیابی به نتایج مطلوب مورد بررسی قرا رگیرد. از سوی دیگر از آنجا که روش مزبور از سابقه طولانی در کشور برخوردار نیست ، توصیهگردیده در قدم نخست پروژه های نیروگاهی متوسط که از حیث پیچیدگی فنی درحد پروژه های بزرگ بوده ولی از نظر هزینه ها کوچکتر محسوب میشوند، مد نظر قرار گیرند.