سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لطف اله پارسایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

اگرچه مدتها است، مدلهای تجربی تخمین مقدار فرسایش و رسوب، بعنوان مناسبترین شیوه برای مطالعه فرسایش خاک، دردنیا مطرح شده اند، ولی تفاوت وضعیت طبیعی کشورهای ابداع کننده این مدلها با سایر نواحی کره زمین فراگیرشدن این مدلها را مشکل ساخته است. ازاینرو باید درهرمنطقه، پس ازبررسیهای کافی، مدلهارابکار گرفت دراین طرح مدل تجربیMPSIAC درسه حوزه استان گلستان،بررسی وعوامل نه گانه، شیب، زمین شناسی، خاک، نحوه بهره برداری از زمین، پوشش گیاهی، فرسایش رودخانه ای، فرسایش سطحی و اقلیم، در حوزه های یل چشمه،قوری چای رامیان و گرمابدشت استان گلستان مطالعه شده اند.نتایج مطالعات رسوب وآماردبی، تجزیه وتحلیل شده وبانتایج حاصل ازمطالعه درحوزه های یاد شده مقایسه گردید. نتایج طرح نشان می دهد که مقداررسوب برآوردی به روش MPSIAC بامقادیر اندازه گیری شده درایستگاه رسوب سنجی حوزه آبخیزگرمابدشت،دارای شباهت بسیاربالایی بوده است ولی برای حوزه های رامیان ویل چشمه، این شباهت کم می باشد. با توجه به نتیجه فوق، برای حوزه آبخیز گرمابدشت وحوزه های آبخیز مشابه که در قسمت جنوب وجنوب غرب استان (زیرحوزه های آبخیز قره سو و قسمتی از حوزه های گرگان رود)که از نظر فاکتورهای مورد بررسی در این طرح،دارای شرایط مشابهی هستنداین روش قابل استناد بوده وپیشنهاد می شود