مقاله کارايي اقتصادي مراکز آموزشي – درماني دانشگاه علوم پزشکي قزوين طي سال هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: کارايي اقتصادي مراکز آموزشي – درماني دانشگاه علوم پزشکي قزوين طي سال هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد بيمارستان ها
مقاله بيمارستان هاي دولتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه بيمارستان ها به عنوان بخش هاي اصلي نظام سلامت اهميت خاصي در مبحث اقتصاد بهداشت و درمان دارند. هزينه ها و مخارج مرتب افزايش مي يابد و به اين ترتيب تامين منابع مالي براي ادامه حيات و جلوگيري از وقفه در روند ارايه خدمات آنها دغدغه زاست لذا مراکز درماني به عنوان بنگاه اقتصادي بايد از تحليل هاي اقتصادي در راستاي استفاده موثر از منابع بهره ببرند.
هدف: ارزيابي وضعيت کارايي اقتصادي، تخصيص و توزيع منابع با در نظر گرفتن ميزان برون داده ها در مراکز آموزشي – درماني دانشگاه علوم پزشکي قزوين در سال هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶٫
مواد و روش ها: در مطالعه اي در سال ۱۳۸۷ داده هاي مورد نياز شامل اطلاعات منابع انساني توليد، داده هاي منابع سرمايه اي از مرکز آمار معاونت پژوهشي دانشگاه و مراکز درماني جمع آوري و در فرم هاي اطلاعاتي ثبت شد. با روش تحليل فراگير داده ها و نرم افزار اقتصادي DEAP2، اين داده ها تحليل شد. داده هاي هزينه نيز از طريق برگه هاي اطلاعاتي جمع آوري و با فرمول هاي اقتصادي، تبديل به شاخص هزينه اي منابع سرمايه اي و انساني شد.
نتايج: متوسط کارايي فني، مديريتي و مقياس براي مراکز آموزشي – درماني به ترتيب %۹۰، %۹۶ و %۹۳ بدست آمد. در حدود ۵۰ درصد مراکز به علت استفاده موثر از داده ها در راستاي برون داده ها کارا عمل کرده بودند (کارايي فني کل ۱=) ولي ۵۰ درصد بقيه مراکز غيرکارامد بودند (<1 کارايي فني کل). ميزان کارايي مراکز در طي دوره مطالعه روند منظمي نداشت و مدام دستخوش تغيير شده بود. هزينه منابع انساني ۶۷ درصد و منابع سرمايه اي حدود ۳۳ درصد کل هزينه هاي عملياتي مراکز را در طي دوره تشکيل مي دادند. متوسط هزينه کرد سالانه براي نيروي کار مراکز از محل اعتبار جاري ۳۰٫۱×۱۰۶ ريال و براي منابع سرمايه اي از محل درآمدهاي اختصاصي مراکز ۱۹٫۹×۱۰۶ ريال بود.
نتيجه گيري: با عنايت به اين که منابع انساني و سرمايه اي هزينه هاي هنگفتي را به بيمارستان ها تحميل مي کنند، لازم است مسولان مراکز درماني با برنامه ريزي صحيح و نيازسنجي اصولي به جذب درونداده ها اقدام کنند همچنين، راه هاي موثر بر عملکرد آنها را تشخيص داده و شاخص هاي مثبت کارايي را شناسايي کرده و ارتقا دهند تا ضمن استفاده بهينه از درون داده ها ظرفيت مطلوب توليد را تعيين کنند تا بدين وسيله از تحميل هزينه هاي هرز به سيستم جلوگيري شود.