مقاله کارايي باليني پرسشنامه افسردگي کودکان در تشخيص اختلال افسردگي کودکان و نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: کارايي باليني پرسشنامه افسردگي کودکان در تشخيص اختلال افسردگي کودکان و نوجوانان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه افسردگي کودکان
مقاله نقطه برش
مقاله حساسيت
مقاله ويژگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش با هدف بررسي کارايي باليني پرسشنامه افسردگي کودکان CDI در تشخيص اختلال افسردگي کودکان و نوجوانان انجام شد.
روش: در يک طرح توصيفي ۳۸ مراجع پسر که با تشخيص اختلال افسردگي طبق ملاک هاي DSM-IV-TR در مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر بندرعباس پذيرفته شده بودند همراه با ۲۰۸ دانش آموز پسر که به صورت تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، پرسشنامه افسردگي کودکان را تکميل کردند. جهت تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي، رگرسيون لجستيک و تحليل ROC استفاده شد
يافته ها: نتايج تحليل رگرسيون لجستيک نشان داد که نمره کل CDI، قابليت پيش بيني اختلال افسردگي را دارا مي باشد، نتايج تحليل ROC نشان داد که بهترين نقطه برش براي نمونه هاي ايراني نمره ۲۲ مي باشد که داراي حساسيت ۰٫۹۲ و ويژگي ۰٫۹۱ مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج، از کارايي باليني پرسشنامه افسردگي کودکان به عنوان يک ابزار غربالگري حمايت مي کند.