مقاله کارايي براده آهن در حذف آرسنات و آرسنيت از آب آشاميدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۸ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: کارايي براده آهن در حذف آرسنات و آرسنيت از آب آشاميدني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرسنات
مقاله آرسنيت
مقاله براده هاي آهن
مقاله فرآيند جذب
مقاله آب آشاميدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: خيري اقدس
جناب آقای / سرکار خانم: قصري آذر
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي فروغ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي آبهاي زيرزميني به آرسنيک اخيرا به عنوان يک مشکل بزرگ مورد توجه قرار گرفته است. گزارشهاي متعددي از آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني به آرسنيک و به خصوص دو ترکيب آرسنات (آرسنيک پنج ظرفيتي) و آرسنيت (آرسنيک سه ظرفيتي) در دسترس است که در اين ميان به برخي قسمتهاي استان کردستان مي توان اشاره کرد. فناوري هاي متعددي براي حذف آرسنيک از آب آشاميدني وجود دارد که عموما هزينه هاي بالايي را در بر دارند. در اين مطالعه از براده هاي آهن به عنوان ماده اي ارزان و در دسترس براي حذف آرسنات و آرسنيت در سه غلظت ۰٫۵ ، ۱ و ۲ ميلي گرم در ليتر و در وزن هاي ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ گرم استفاده گرديد و اثر تغييرات زمان، غلظت، pH، وزن جاذب و همچنين اثر تغيير غلظت يون هاي سولفات و کلرايد در فرآيند حذف بررسي شد. علاوه بر آن، تبعيت فرآيند جذب از معادلات فروندليخ و لانگمير مورد بررسي قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار Excel استفاده گرديد. نتايج آزمايش ها نشان داد که جاذب براده آهن داراي کارايي بالايي در حذف هر دو ترکيب آرسنات و آرسنيت در pH حدود ۷ و زمان تماس ۳۰ دقيقه است. در واقع جاذب در دز ۱ گرم در ليتر، راندمان بالايي در حذف آرسنات و آرسنيت دارد. همچنين نتايج نشان داد که يون هاي سولفات و کلرايد تاثير چنداني در کارايي حذف ندارند. از مشاهدات اين پژوهش مي توان دريافت که آرسنات و آرسنيت با ضريب همبستگي R2>0.96 به طور يکساني از ايزوترم جذب فروندليخ تبعيت مي کنند؛ در حالي که در مورد ايزوترم جذب لانگمير، آرسنات با ضريب همبستگي R2>0.96 نسبت به آرسنيت با داشتن ضريب همبستگي R2>0.91 تبعيت بيشتري را نشان مي دهد. نتايج همچنين نشان داد که ميزان آهن افزوده شده به محيط، چندين برابر بيشتر از مقدار استاندارد ۰٫۳ ميلي گرم در ليتر آب آشاميدني است. در نهايت از آنجايي که براده آهن به مقدار فراوان و ارزان در دسترس مي باشد و در ضمن داراي کارايي بالايي در حذف ترکيبات آرسنيک بدون نياز به اصلاح pH آب است، مي توان از آن براي حذف آرسنيک در مناطق آلوده کشور استفاده نمود.