مقاله کارايي داخلي دوره ابتدايي استان هاي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه هاي نوين تربيتي از صفحه ۵۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: کارايي داخلي دوره ابتدايي استان هاي کشور
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي داخلي
مقاله شاخص هاي آموزشي
مقاله دوره ابتدايي تحصيلي
مقاله استان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتشك محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق توصيفي حاضر بررسي کارايي داخلي دوره ابتدايي استان هاي کشور در سال تحصيلي ۸۵-۱۳۸۴ بر اساس شاخص هاي مصوب بين المللي بوده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها حاکي از آن بوده که در تمامي شاخص هاي کارايي داخلي (نرخ هاي ارتقا، تکرار پايه، ترک تحصيل، ماندگاري (بقا، نگهداري، نگهداشت) در هر پايه، تکميل (فارغ التحصيلي) دوره، اتلاف، درصد اتلاف ناشي از تکرار پايه، درصد اتلاف ناشي از ترک تحصيل، ميانگين طول سالهاي تحصيل براي هر فارغ التحصيل، نسبت درون داد به برون داد، ايده آل و ضريب کارايي داخلي استان هايي همچون شهر تهران، تهران، مازندران و اردبيل داراي مطلوبترين وضعيت و استان هايي همچون سيستان و بلوچستان، کهکيلويه و بويراحمد، هرمزگان، خوزستان و کرمان داراي نامطلوبترين وضعيت بوده اند، ميانگين کشوري ضريب کارايي داخلي دوره ابتدايي برابر با %۹۱٫۸ بوده که شهر تهران با %۹۷ بالاترين و سيستان و بلوچستان با %۷۴٫۸ پايين ترين ضريب کارايي داخلي دوره ابتدايي را در بين استان هاي کشور داشته اند.