مقاله کارايي روش واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) در تشخيص زودرس و شناسايي موارد بدون علامت بيماري ليشمانيوز احشايي درانسان و سگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: کارايي روش واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) در تشخيص زودرس و شناسايي موارد بدون علامت بيماري ليشمانيوز احشايي درانسان و سگ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيوز احشايي
مقاله عفونت انساني
مقاله عفونت سگ ها
مقاله DAT،PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: معتضديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي اكبرپور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قره چاهي علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعه حاضر به منظور شناسايي موارد بدون علامت بيماري ليشمانيوز احشايي در انسان و سگ با استفاده از روش هاي واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) و سرولوژي در شهرستان داراب از استان فارس انجام گرفت.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي از کليه کودکان زير ده سال و ۱۰ درصد بالغين و ۲۰ درصد سگ هاي صاحب دار به صورت تصادفي نمونه گيري شد. براي تعيين ميزان شيوع عفونت ليشمانيايي احشايي در انسان و سگ از روش سرولوژي آگلوتيناسيون مستقيم (DAT) و روش واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) استفاده شد. اطلاعات بدست آمده از اين مطالعه با استفاده از نرم افزارهاي Epi Info 2000 و SPSS نسخه ۹ مورد تجزيه قرار گرفت.
يافته ها: در اين بررسي ۳۷۶ نمونه پلاسماي انساني (۳۱۲ نمونه از مناطق روستايي و ۶۴ نمونه از مناطق عشايري) و ۲۳ نمونه پلاسماي سگ به روش آگلوتيناسيون مستقيم مورد بررسي قرار گرفتند. از مجموع نمونه هاي انساني ۵ مورد (۱٫۳۳ درصد) از نظر سولوژي مثبت و از مجموع نمونه هاي سگ، يک قلاده (۴٫۳ درصد) داراي تيتر مساوي ۱:۳۲۰ بود. همچنين با روش PCR در خون۵ قلاده سگ (۲۱٫۷ درصد ) و ۳۲ نفر (۸٫۵ درصد) از افراد تحت مطالعه  DNA کينتوپلاستي انگل ليشمانيا شناسايي و گونه آنها L .infantum تعيين شد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که روش PCR با پرايمرهاي  RV1و RV2 (اختصاصي جنس) بر روي خون محيطي، روش مناسبي براي تشخيص زودرس بيماري در انسان و سگ و همچنين يافتن موارد بدون علامت به خصوص در مناطق آندميک مي باشد.