مقاله کارايي فرايند اکسيداسيون فنتون در کاهش آلودگي مواد شوينده از آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۶ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: کارايي فرايند اکسيداسيون فنتون در کاهش آلودگي مواد شوينده از آب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي
مقاله مواد شوينده
مقاله فرايند اکسيداسيون فنتون
مقاله راديکال هيدروکسيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي نيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: هنري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرايندهاي اکسيداسيون پيشرفته، همواره منجر به توليد راديکال هاي بسيار فعال هيدروکسيل مي گردند که اين راديکال ها، پتانسيل بالايي براي اکسيداسيون ترکيبات آلي دارند. يکي از فرايندهاي اکسيداسيون شيميايي، فنتون است که در آن، يون آهن به عنوان کاتاليست در يک محيط اسيدي با اکسيدان وارد واکنش شده و توليد راديکال هيدروکسيل مي نمايد. اين واکنش از نوع واکنش هاي اکسايش – احيا مي باشد به اين ترتيب که يون فلزي، انتقال يک الکترون را مي پذيرد. کارايي اين روش تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله pH، دما، غلظت آهن، پراکسيد هيدروژن و زمان واکنش است. در اين مطالعه نمونه هاي سنتتيک از سورفکتانت آنيونيک ABS و LAS که هر دو کاربرد وسيع خانگي و صنعتي دارند، تهيه گرديد و تاثير غلظتهاي مختلف سولفات آهن و پراکسيد هيدروژن در زمان هاي مختلف روي حذف و تصفيه پذيري آنها در محلول آبي مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش ها در سيستم بسته در دستگاه جار (۲۰۰ دور در دقيقه) و با غلظت اوليه دترجنت آنيونيک ۲۰۰ ميلي گرم در ليتر با pH ثابت ۳ و دماي آزمايشگاه در زمان هاي ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ دقيقه انجام شد. نتايج نشان داد افزايش در غلظت اکسيدان و کاتاليست، کارايي حذف را افزايش مي دهد. در غلظت H2O2 برابر ۷۵۰ ميلي گرم در ليتر و يون فرو برابر ۱۳۰ ميلي گرم در ليتر بيش از ۸۶ درصد از LAS و ABS در زمان ۸۰ دقيقه حذف گرديد. در همين شرايط طي فرايند اکسيداسيون، COD نمونه هاي ABS از ۴۷۰ ميلي گرم در ليتر به ۱۸۷ ميلي گرم در ليتر کاهش يافت. نسبت BOD5/COD در زمان ۶۰ دقيقه در غلظت ۶۰۰ ميلي گرم در ليتر H2O2 و ۱۳۰ ميلي گرم در ليتر يون فرو، ۰٫۲۲۵ بهبود يافت. اندازه گيري pH بعد از واکنش نشان مي دهد که pH به علت توليد مواد حد واسط اسيدي از ۳ به ۲٫۶ کاهش مي يابد که مي تواند براي کنترل فرايند مورد بررسي قرار گيرد.