مقاله کارايي مصرف نور در هيبريدهاي ذرت با گروه هاي مختلف رسيدگي در پاسخ به تراکم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۵۹۵ تا ۶۰۴ منتشر شده است.
نام: کارايي مصرف نور در هيبريدهاي ذرت با گروه هاي مختلف رسيدگي در پاسخ به تراکم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقم
مقاله کارايي مصرف نور
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلداني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني مقدم پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كافي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين تراکم مطلوب موجب بهبود کميت و کيفيت محصول شده و در رسيدن به پتانسيل توليدي گياه نقش مهمي ايفا مي کند. لذا به منظور بررسي عملکرد و اجزا عملکرد سه تيپ رشدي ذرت در هفت تراکم مختلف، آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۵در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. تيپ هاي رشدي شامل =V1رقم ديررس (۷۰۴)، =V2رقم متوسط رس (۵۰۴) و =V3رقم زودرس (۲۶۰) در هفت تراکم ۳۰=۱D، D2=50، D3=70، D4=90، D5=110،D6=130  و D7=150هزار بوته در هکتار در آزمايشي به صورت طرح کرتهاي نواري در سه تکرار اجرا شد. نتايج آزمايش نشان داد که با افزايش تراکم ميزان کارايي استفاده از نور زياد شد، بطوريکه براي رقم ديررس ۷۰۴ در تراکم ۱۵ بوته در متر مربع ( ۱٫۱۰۳ گرم بر مگا ژول)، براي رقم متوسط رس در تراکم ۱۵ بوته در متر مربع ( ۱٫۲۱۴ گرم بر مگا ژول) و براي رقم زودرس در تراکم ۱۵ بوته در متر مربع ( ۱٫۲۶۷ گرم بر مگا ژول) بود. متغير تراکم اثر معني داري بر تعداد رديف دانه در بلال، تعداد دانه در بلال، وزن صد دانه و وزن دانه در بوته داشت. بيشترين عملکرد براي رقم ديررس در تراکمD3  (11334 کيلوگرم در هکتار)، براي رقم متوسط رس در تراکم D4 (10937 کيلوگرم در هکتار) و براي رقم زودرس در تراکم D6 (7591 کيلوگرم در هکتار) بدست آمد. افزايش تراکم بيش از حد مطلوب منجر به افزايش عملکرد بيولوژيکي و کاهش عملکرد اقتصادي شد. ولي در تراکم خيلي بيش از حد به علت رقابت شديدتر بين بوته عملکرد بيولوژيکي در رقم ديررس کاهش نشان داد. شاخص برداشت با افزايش تراکم و کوتاه شدن طول فصل رشد کاهش يافت. اين بررسي نشان داد که حصول عملکرد مطلوب به تيپ رشد گياه و تراکم بستگي دارد. بطوريکه براي رقم ديررس با طول دوره رشد بيشتر مي توان تراکم را کمتر و براي رقم متوسط رس و زودرس، تراکم را افزايش داد.