مقاله کارايي واکسن هموفيلوس انفلوانزاي تيپ ب در کودکان زير پنج سال: مرور سيستماتيک و متا-آناليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۴۳۷ تا ۴۴۸ منتشر شده است.
نام: کارايي واکسن هموفيلوس انفلوانزاي تيپ ب در کودکان زير پنج سال: مرور سيستماتيک و متا-آناليز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموفيلوس انفلوانزاي تيپ ب
مقاله واکسن
مقاله متا-آناليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكريان رستمي ساره
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي لاكه مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: استقامتي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري ناشي از هموفيلوس آنفلوانزاي تيب ب (Hib) جزء مشكلات مهم سلامتي در كشورهاي فاقد ايمن سازي معمول Hib است. مطالعه حاضر به منظور مرور سيستماتيک شواهد موجود در زمينه کارايي و ايمني واکسن کونژوگه Hib نجام گرديد.
روش ها: مطالعه به روش مرور سيستماتيک متون و متا-آناليز در تکميل مطالعات قبلي انجام شد. پايگاهاي اطلاعاتي پزشکي MEDLINE، OVID، Cochranel proquest، Scopus، DARE، HTA، NHSEED و ISI از اولين زمان در دسترس تا پايان سال ۲۰۰۸ جستجو گرديد. موارد مطالعه، کودکان کمتر از ۵ سال جمعيت عمومي بودند. مداخلات با انواع واکسن کونژوگه Hib ، HB-OC PRP-T)، PRP-OMP و (PRP-D در مقايسه با دارونما يا واکسن غيرمرتبط با همافيلوس انفلوانزا يا بدون گروه مداخله در نظر گرفته شد. تمام مطالعات مداخله اي و نيمه مداخله اي، که حداقل براي ۲ سال، افراد را تحت پي گيري قرار داده بودند، پس از ارزيابي کيفيت متدولوژي وارد مطالعه شدند. اثر نهايي کل با برآورد خطر نسبي از طريق متا-آناليز با شيوه مدل تصادفي براورد گرديد و سپس کارايي واکسن محاسبه شد. تورش انتشار مطالعات و هتروژنسيتي آن با آزمون هاي مربوط ارزيابي شد.
يافته ها: نتيجه ترکيب شاخص مطالعه (RR) ما در مدل تصادفي ۱۶% (%95 CI: 0.09-0.31) و ميزان کارايي واکسن ۸۴ درصد به دست آمد. واکسن در تمام کارآزمايي ها به خوبي تحمل شده، تنها عوارض نادري از آن گزارش شده است.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که واکسيناسيون Hib سبب پيش گيري از بيماري مهاجم و يا مرگ به ميزان ۸۴ درصد مي گردد. بر اساس نتايج مطالعه، استفاده از اين واکسن، در کودکان در صورت هزينه اثر بخش بودن از نظر اقتصادي، منطقي به نظر مي رسد.