سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کبری مسلم خانی –
جواد مظفری –
عزیزاله علیزاده –

چکیده:

باکتری R. solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریایی یکی از عوامل مهم کاهش دهنده محصول سیبزمینی در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر به شمار می رود(Hayward, ( 1991 این بیمار ی در سالها ی اخیر در بسیاری از استانهای کشور خصوصا در مناطق جنوبی به شدت به محصول سیب زمینی خسارت وارد نموده است( باقری خیر آباد ی ۱۳۷۲ ). مبارزه با ا ین باکتری بدل یل دامنه میزبانی گسترده و نیز پراکندگی وسیع آن در خاکها ی مناطق مختلف و انتقال آن از طریق آبیاری و غده هایی که آلودگی پنهان دارند بسیار مشکل است. بهترین راه کنترل ا ین ب یماری کاشت بذور عار ی از بیماری در خاکها ی غیر آلوده می باشد . به منظور دست یابی به مزارع عاری از آلودگی بهR. solanacearum ا ستفاده از روشهای دقیق و حساس تشخیص آلودگی در خاک حائز اهمیت زیادی است . این روشها م ی با یست علاوه بر دقت و سرعت از اختصاصیت بالا یی نیز برخوردار باشند تا بتوانند جمعیت NCM- ، های پایین جدایه های بیماریزا را در خاک ردیابی نمایند. در این تحقیق سه روش کشت روی محیط انتخابیPCR و ELISA بهمراه غنی ساز ی مورد بررسی و مقا یسه قرار گرفتند . روش کشت رو ی محیط انتخابی به عنوانروش معمول در تشخیص این باکتری همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. اخیرا نیز پیشرفتهای قابل توجهی در تشخیص ا ین باکتر ی حاصل شده است بطور یکه محیط کشت SMSA بعنوان یکی از به تر ین محیطها ی کشت انتخابی برای ردیابی این پاتوژن معرف ی گردی ده است ( Englebrecht, ( 1994 علاوه بر آن روشها ی مولکولی
به همراه پیش غنی سازی بعنوان یک روش NCM-ELISA تشخیص ا ین عامل ب یماری ن یز معرفی گردیده اند. روش سرولوژیکی در تشخ یص سلولها ی باکتر ی از خاک در سال ۱۹۹۸ معرف ی گرد ید. تکنیک PCR در سال ۱۹۹۲ برا ی تشخیص باکتری( ۱۹۹۲ R. solanacearumدر غده بکار برده شد (Seal et al.,و پس از آن ایتو و همکاران از پرایمرهای ۷۵۹ و ۷۶۰ به منظور رد ی ابی باکتر یR. solanacearumاز خاک استفاده نمودند ( Ito et al,در این تحقیق کارائی سه تکنیک ذکر شده فوق به همراه پیش غنی سازی در تشخیص آلودگی خاک به )R. 1998 solanacearum مقایسه شد تا از طر یق ارائه روش مطمئن تشخیص آلودگی خاک گامی در جهت کنترل موثر اینبیماری در کشور برداشته شود.