سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین ذرتی پور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری،دانشکده منایع طبیعی دان
شهرام خلیقی سیگارودی – استادیار دانشکده منایع طبیعی دانشگاه تهران
نگار شمس المعالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بیابانزدایی، دانشکده منایع طبیعی دانشگ

چکیده:

یکی از مسائل آ بخیزداری که متخصصان و مهندسان طراح تاسیسات آبی با آن مواجه هستند، دستیابی به مبانی نظری و نحوه طراحی تاسیسات مهار رسوب در رودخانه ها، آبگیرها و شبکه های آبیاری می باشد . به همین دلیل، آگاهی از میزان مواد جامد رسوبی که توسط جریان حمل و یا ترسیب می گردد، جزء اطلاعات لازم و اولیه برای اجرای هر پروژه منابع آبی است . هدف از انجام این تحقیق، تعیین کارایی و ارزیابی روشهای هیدرولوژیکی ( آماری ) متداول در برآورد بار معلق رودخانه و همچنین انتخاب بهترین روش برآورد رسوب می باشد که بر روی ایستگاه هیدرومتری گلینک در حوزه آب خیز طالقان به انجام رسید . در نهایت برای کل داده ها، روش حدوسط با مقدارخطای ۲۱۷۰/۶ تن در روز به عنوان روش های مناسب و روش دوخطی با خطای
۲۳۲۵/۹ تن در روز به عنوان روش نامناسب مشخص گردید . با تغییر در نوع دادهمورد استفاده در روشهای هیدرولوژیکی ثابت ۳) روش هیدر ولوژیکی ) ، انتخاب روش بهینه تغییر می یابد . همچنین مقادیر خطا ی مطلق برآوردی در کلیه روشهای اصلاحی استفاده شده در این مطالعه با روند تغییرات رسوب معلق عبوری از ایستگاه رابطه مستقیم دارند، ولیکن این روند در روشهای متفاوت دارای شدتهای متفاوتی می باشد