مقاله کارایی روي در ارقام متفاوت گندم در يک خاک آهکي دچار کمبود روي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: کارایی روي در ارقام متفاوت گندم در يک خاک آهکي دچار کمبود روي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام گندم
مقاله روي کارایی
مقاله غلظت روي
مقاله جذب روي
مقاله فيتوسيدروفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: معزاردلان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طهراني محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ثواقبي فيروزآبادي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل حاکميت شرايط آهکي در خاک، کمبود روي يک عامل محدود کننده توليد گندم در ايران محسوب مي شود. يکي از راه هاي مقابله با اين مشکل، کاشت ارقامي است که کارایی جذب روي بيشتري داشته باشند. در اين تحقيق تفاوت ده رقم گندم (نه رقم گندم نان و يک رقم گندم دوروم) نسبت به کمبود روي در گلخانه مطالعه شد. دو سطح روي (صفر و ۱۰ ميلي گرم روي در کيلوگرم خاک) در چهار تکرار به کار رفت. در آزمايش ديگر‏، ترشح فيتوسيدروفر از ريشه دو رقم گندم با کارایی روي متفاوت (حاصل از نتايج آزمايش گلخانه‏اي) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که علایم کمبود روي از قبيل ظهور لکه هاي کم رنگ و نکروزه و کاهش ارتفاع گياه در ارقام الوند، مهدوي و دوروم بيشتر بود. در شرايط کمبود روي، وزن خشک اندام هوايي در اغلب ارقام کاهش يافت. ميزان کارایی روي ارقام بين ۴/۸۰ و ۲/۱۰۶ درصد متغير بود. ارقام پيشتاز و داراب بيشترين کارایی روي و ارقام الوند و مهدوي کمترين کارایی روي را داشتند. کاربرد روي، غلظت روي را در اندام هوايي تمام ارقام افزايش داد. جذب روي در ارقام مختلف در شرايط کمبود و کفايت روي متفاوت بود. به طور متوسط، ارقامي که کارایی روي بيشتري داشند، کارایی بيشتري نيز در جذب روي داشتند. حساسيت متفاوت ارقام همبستگي خوبي با غلظت روي در اندام هوايي نداشت. در مقابل، مقدار کل روي در اندام هوايي رابطه بهتري با حساسيت ارقام نسبت به کمبود روي داشت. در شرايط کمبود روي، توانايي متفاوت ارقام گندم در ترشح فيتوسيدروفر مشاهده شد. پيشتاز به عنوان رقم روي کارا فيتوسيدروفر بيشتري نسبت به رقم الوند با کارایی روي کمتر توليد کرد. جذب بيشتر روي در ارقام روي کارا مي‏تواند به آزادسازي بيشتر فيتوسيدروفر از ريشه آنها وابسته باشد.