سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید مجتبی نوری حسینی – مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی استان خراسان جنوبی – مجتمع کشاورزی طرق

چکیده:

به منظور بررسی کارایی عنصر روی (Zn) در چهار رقم گندم نان و مقایسه آن با گندم دوروم و تریتیکاله ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (طرق) طی سال ۸۴-۱۳۸۳ انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل روی (در دو سطح صفر و ۴۰ کیلو گرم در هکتار به صورت سولفات روی ) بر روی ۴ رقم گندم نا ن شامل الوند ، فلات، C75-5 و طوس و گندم تریتیکاله و دوروم (رقم بلیخ ۲) اجرا گردید . نتایج نشان داد که مصرف روی موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه برابر ۱۱ درصد بطور میانگین در ارقام گندم، نسبت به شاهد گردید . بیشترین تاثیر مصرف سولفات روی در گندم دوروم ( ۱۸ % افزایش عملکرد ) و کمترین عکس العمل در گندم تریتیکاله ( ۴% افزایش عملکرد) مشاهده گردید. اثر مصرف روی بر غلظت و جذب روی در دانه گندم معنی دار (در سطح ۵%) گردید. مصرف روی، غلظت و جذب روی را در دانه به ترتیب ۸/۷ و ۱۷/۸ درصد نسبت به شاهد افزایش داد . مصرف روی موجب افز ایش پروتئین دانه (۳/۴ درصد) گردید. کارایی مصرف روی در مختلف گندم به صورت، دوروم (رقم بلیخ ۲)<C75-5<فلات < الوند< طوس < تریتیکاله به دست آمد.