سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابراهیم سپهر – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی موسسه تحقیق
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس، استاد دانشگاه شیراز، استاد دانشگاه ارومیه،
بهمن خلدبرین – استاد دانشگاه تربیت مدرس، استاد دانشگاه شیراز، استاد دانشگاه ارومیه،
عباس صمدی – استاد دانشگاه تربیت مدرس، استاد دانشگاه شیراز، استاد دانشگاه ارومیه،

چکیده:

اغلب گیاهان به هنگام تنش غذایی سازوکارهای مختلفی را برای مقابله با آن بکار می برند و تفاوت کارایی آنها در استفاده از عناصر غذاییnutrient efficiency بخاطر جذب بوسیله ریشه هاacquisition ، یا مصرف توسط گیاه (utilization ) ( و یا هر دو متاثر می شود، که اهمیت نسبی این استراتژیها بسته به نوع عنصر و نوع گونه گیاهی می تواندمتفاوت باشد ) ).Marschner,1998 در مورد ازت و فسفر کارایی در مصرف ) ) utilization را ناشی از متحرک سازی Marschner,در نظر می گیرند retranslocation و انتقال به محلهای جوان mobilization ( آنها از برگهای پیر ۱۹۹۸; Horst et al., 1993امروزه توانایی ژنوتیپ های مختلف گیاهی در جذب عناصر غذایی توسط دانشمندانبسیاری مورد توجه قرار گرفته است، Gahoonia و (۱۹۹۶) Nielsen بیان کردند که از نقطه نظر تغذیه گیاهی ژنوتیپ کارا در جذب فسفر (P-efficient) ژنوتیپی است که بتواند فسفر خاک را بیشتر محلول کرده و جذب نماید ویا بتواند از فسفر جذب شده برای تولید محصول به نحو مطلوب استفاده نماید Batten . (better utilization (1992) انتخاب ارقام کارا را یک متغیر مکمل و حتی جایگزین برای مصرف کودها در کشاورزی بیان کرد Gahoonia و (۱۹۹۶) Neilsen در بررسی واریته های مختلف گندم و جو نسبت به جذب فسفر بیان کردند که تفاوت واریته های مختلف در عمق و گسترش منطقه تخلیه اطراف ریشه و غلظت بحرانی فسفر در آن منطقه است که نقش اساسی را ترشحات ریشه و در نتیجه افزایش حلالیت فسفر اطراف ریشه بازی می کند Zhang & Cao, 1997 با عنایت به
اهمیت انتخاب ارقام کارا در مصرف فسفر و تحقیقات بسیار کم در ایران، آزمایش مذکور به منظور ارزیابی ارقام مختلف غلات در راستای مدیریت بهینه کودهای فسفاته و کاهش هزینه های تولید انجام گرفته است .