سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید فرهاد صابرعلی – گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
اسداله حجازی – گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
سید احمد سادات نوری – گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
اسکندر زند – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، بخش تحقیقات علف های هرز

چکیده:

افزایش کارایی مصرف منابع توسط گیاهان زراعی خسارت ناشی از رقابت علف های هرز را کاهش خواهد داد. تاثیر تراکم وآرایش کاشت ذرت دانه ای (Zea mays .L) بر کارایی مصرف نور ذرت و سلمه تره در سطوح مختلف تراکم سلمه تره در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کا مل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفت . عامل اول یعنی تراکم کاشت ذرت شامل ۷۰ و ۱۰۵ هزار بوته در هکتار ، عامل دوم آرایش کاشت ذرت شامل کشت بصورت یک ردیف و دو ردیف روی پشته و عامل سوم نیز تراکم علف هرز سلمه تره در چهار سطح ۰، ۵، ۱۰ و ۱۵ بوته د ر متر طولی ردیف بود . کارایی مصرف نور ذرت در شرایط حضور سلمه تره در تر اکم ها و آرایشهای کاشت مختلف ذرت کاهش یافت . کارایی مصرف نور ذرت در تراکم بالاتر بیشتر از تر اکم پایین تر آن بود . همچنین آرایش کاشت دو ردیفه ذرت نیز کارایی مصرف نور بالاتری نسبت به آرایش کا شت تک ردیفهبرای ذرت به همراه داشت.