سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد تقی دیانی – لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تشریح مفهوم فرایندگرایی بعنوان یکی از مفاهیم پای های مدیریت، اخیرًا در استانداردهای بین المللی ایزو ٩٠٠١ و ٩٠٠٤ و مدلهای تعالی کیفیت ملی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. فرایند گرایی، موضوع و مشکل اساسی اکثر سازمان های تولیدی /خدماتی اعم از دولتی /خصوصی و
تعاونی، کوچک و بزرگ در کشور ما میباشد. بعبارتی ارتقاء سازمانی بمنظور جهانی شدن، در گرو ارتقاء اثر بخشی وکارایی فرایندهای سازمان میباشد.از دیدگاه سیستمی، فرایندها بخش اساسی هر سیستم یا نظام را تشکیل می دهدکه وظیفه و ماموریت اساسی آن سازمان است .