سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا برجسته – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
اسکندر زند – بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

چکیده:

به منظور تعیین کارایی پهن برگ ک شهای رایج در زراعت گندم شامل علف کش توفوردی ۷۲SL% مخلوط توفوردی و ام سی پی ا، بروموکسینیل ۲۲/۵EC% وتری بنورون متیل (گرانستار) ۷۵DF% روی علف های هرز پهن برگ غالب منطقه در مقادیر توصیه شده آن ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل در سه تکراراز سال ١٣٨١ به مدت دو سال در مر ک ز تحقیقات ک شاورزی سمنان (شاهرود) اجرا شد . این آزمایش شامل دو فا کتور نوع علف کش (در ٥ سطح) و گونه علف هرز (در ٧ سطح ) بود. سطوح فا کتور علف کش عبارت بود ند از : شاهد بدون علف کش ، علف کش توفوردی ۷۲SL% به میزان ۱/۵ لیتر در هکتار، مخلوط توفوردی و ام سی پی ا به میزان ۱/۵ لیتر در هکتار، برومو کسینیل ۲۲/۵EC% به میزان ۲/۵ لیتر در هکتار و تری بنورون متیل (گرانستار) ۷۵DF% به میزان ٢٠ گرم در هکتار ماده تجارتی. گونه های علف هرز مورد بررسی عبارتنداز: خاکشیر ،(Descurainia sophia)، تلخه (Acroptilon repense)، پیچک (Convolvulus arvensis)، ماشک گل خوشه ای ،(Vicia villosa)، ازمک ،(Cardaria draba)، سلمه (Chenopodium album) و جغجغک .(Vaccaria oxyodonta). بذور جوانه زده علف های هرز در فروردین ماه درون جعبه های چوبی (به ابعاد ۶۰×۳۰ سانتی متر) کاشته شد و پس از سبز شدن بذور در هر جعبه تر اکم ٣٠ بوته در هر جعبه اعمال گ ردید . تیمار علف کش در مرحله ۴-۲ برگی علف های هرز توسط دستگاه سمپاش پشتی اعمال شد. وزن خش ک تک بو ته ها قبل از اعمال تیمار و سه هفته پس از اعمال تیمار علف کش اندازه گیری شد و در انتهای آزمایش (سه هفته پس از اعمال تیمار ) وضعیت علف های هرز از نظر میزان تاثیر علف کش ها (بر اساس سیستم نمره دهی صفر تا سه ) ثبت گردید و با استفاده از نرم افزار آماری SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . نتایج آزمایش نشان داد که علف کش های بروموکسینیل و مخلوط توفوردی و ام سی پی ا، بهترین علف کش ها جهت کنترل علف ها ی هرز تلخه سلمه بودند . علف های هرز خا کشیر و ماش ک بوسیله تمام علف کش ها به استثنای گرانستار به خوبی کنترل شدند. پیچک توسط دو علف کش توفوردی و مخلوط توفوردی و ام سی پی ا، کنترل شد در حال یکه علف هرز جغجغک توسط تمامی علف کش ها به جزء مخلوط توفوردی و ام سی پی ا، کنترل گرد ید و علف هرز ازمک به نحو مطلوبی توسط هر چهار علف کش مورد آزمایش کنترل گردید.