سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی نقی پور – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
اشکان یوسف زاده – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

در تحلیل پلاستیک قاب، هدف محاسبه ضریب بار بحرانی قاب است. متغیرهای مساله لنگر موجود در مناطق اصلی، ابتدا و انتهای اعضا و زیر بارهای متمرکز هستند. اگر قضیه ایمن برای تحلیل پلاستیک قاب بکار برده شود با استفاده ازمعادلات تعادل قاب روابط مختلفی بین ضریب بار و لنگر مناطق اصلی بدست می آیدکه تنها یکی از این روابط به عنوان تابع هدف مساله بکار برده خواهد شد و اختلاف روابط دیگر با این رابطه قیود مساله خواهد بود. در ادامه با قرار دادن تابع هدف و قیدهای بدست آمده برای قاب مورد نظر در برنامه ضریب بار فروریختگی و لنگر موجود در مناطق اصلی بدست آورده م یشود. در طراحی پلاستیک قاب، هدف تعیین مناسبترین مقاطع در اعضای قاب است بطوری که لنگر موجود در مناطق اصلی آن شرایط تعادل وشرایط تسلیم، که مستلزم قضیه ایمن می باشند، را برآورند. دراین راه تابع وزن قاب، تابع هدف بوده و شروط تعادل وتسلیم قیود مساله را خواهند داد. حال باقرار دادن تابع هدف و قیدهای مورد نظر برای قاب در برنامه، مقاطع اعضا و لنگر موجود در مناطق اصلی بدست آورده می شود.همانطورکه دیده می شود در تحلیل و طرح پلاستیک قابهای دو بعدی بهینه یابی یک تابع مقید مورد نظر است. لذا برنامه ای برمبنای لگوریتم ژنتیک که قابلیت بهینه یابی توابع با متغیرهای پیوسته وگسسته را دارد نوشته شده است. این برنامه برای دو نمونه تحلیل پلاستیک بکاربرده شده و ضریب بار فروریختگی با حداکثر ۵ در صد خطا تعیین شده است. در نمونه های طراحی پلاستیک، مقاطع اقتصادی برای قابها که قادر به تحمل بار تا نزدیک بارهای فروریختگی می باشند، بدست آمده است