سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدباقر شریفی – استادیاردانشکده مهندسی عمران،دانشگاه فردوسی مشهد
شهرام مولوی – کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ت اکنون رو ش های بسیاری برای برنام ه ریزی و بهین ه سازی عملکرد منابع آب ابداع شده است . این رو ش ها غالبا بر پایه مد ل های ریاضی و شبی ه سازی بوده و اکثرا پیچیده وسخت میباشند کاربران غالبا بدلیل آنکه مفاهیم آنها را درک نم ینمایند در استفاده از این روشها راحت نمی باشند.بنظر می رسد منطق فازی راه جدیدی را برای کاربردهای واقعی مدلهای برنام ه ریزی، بدلیل سادگی وملموس بودن مفاهیم آن ارائه می نماید .در برنام ه ریزی منابع آب به روشهای گوناگون می توان از تئوری فازی بهره گرفت . برای نشان دادن این مسئله برنام ه ریزی پویای سد مخرنی کارده برای بهینه سازی خروجی آن انتخاب گردیده است . در این تحقیق، از تئوری فازی برای انجام برنام ه ریزی پویا و برنامه ریزی بر پایه قواعد فازی استفاده گردیده است . مقایسه نتایج نشان م ی دهد که این تئوری می تواند برای تکمی ل روشهای کلاسیک و نیز واقع یتر نمودن آنها به کار گرفته شود