سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

دکترمحمدرضا قاسمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان-عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران
پروفسور عیسی سلاجقه – عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه کرمان
احمد محمدزاده – دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد عمران و سازه

چکیده:

تبدیلات موجک ابزار جدیدی برای آنالیز امواج است و میتواند اطلاعات زمان و فرکانس امواج را به طور همزمان ارائه دهد. با استفاده از روش آنالیز چندریزه سازی (MRA) 4جزئیات و خصوصیات امواج به سرعت با استفاده از الگوریتم های تبدیلات موجک سریع، ( FWT) 5به دست می آید. در این مقاله، برای درک بهتر مفاهیم فیزیکی و الگوریت مهای اساسی موجک، آنالیز چندریزه سازی(MRA) و تبدیلات موجک به شکل پردازش امواج دیجیتا ل (DSP) 6طرح میشو د. برای پردازش امواج زلزله دستهموج کهای متعامد یکه دابشی ۷ پیش نهاد م یشود. در مورد کاربرد موج کها در پردازش امواج زلزله، جداسازی پراش از موج و متراک مسازی اطلاعات موجود در موج مطرح م یشوند که موضوعات مهمی در پردازش اطلاعات امواج زلزله هستند. با استفاده از این تکنیکها امواج زلزله ا ل سنترو و طبس را با تعداد نقاط حدود ۲۵ % منحنی اصلی بازسازی شده و خطای حاصل از این کاهش تعداد نقاط در حد قابل قبول بوده که در متن مقاله تشریح گردیده است. بدین معنا که تعداد نقاط منحنی زلزله ا ل سنترو از ۱۵۵۹ نقطه به ۳۸۹ نقطه و تعداد نقاط منحنی زلزله طبس از ۲۵۰۰نقطه به ۶۲۵ نقطه با پیدایش خطایی در حد قابل قبول، در نهایت به پیشرف تهای آینده پردازش امواج با استفاده از تئوری موجکها نیز اشار های خواهد شد.