سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر رجبعلی پور چشمه گز – مربی پایه شش هیئت علمی سازمان جهاد کشاورزی، فوق لیسانس مهندس شیمی، م

چکیده:

تولید نیتراتها در تصفیه خانه فاضلاب کارخانه های صنایع مختلف غذا یی، دارویی ، ش یمیایی و محصولات دام ی تقریباً عمومی بوده و جهت حذف ترکیبات نیتروژن دار از فاضلاب آنها از روش فیزیک و شیمیایی یا از روش زیستی که باعث تولید آمونیاک می شوند فرآیندهای ساده ای ج هت حذف نیترات پیشنهاد شده است که برای بکار بردن آ نها در تصفیه خانه ها، از پلتهای پلیمری حاوی اندکی باکتریهای تجزیه کننده بیوشیمیایی که بعنوان مواد اولیه جامد و سازنده لایه بیوفیلم است در نیترات سازی و نیترات زدایی آمونیاک استفاده می شود . نتایج آزمایشگاهی براحتی در تصفیه خانه
های معمولی مورد آزمایش قرار گرفته است که ارزیابی راندمان فرآیند آنها ، در سیستم تصفیه آب بدست آمد ه است. در تمامی دوران آزمایش شرایط خوبی برای آب بازیافتی فراهم شده بود . غلظت نیترات در مخازن مورد استفاده با تصفیه آب نسبت به سیستم مرجع بدو ن تصفیه، پایین بود . سود دیگرکاربرداین پلیمرها پایداریPH خنثی در واحد نیترات زدایی آمونیاک شده است، در مقایسه باPH سیستم تصفیه نشده که بدلیل نیترات سازی PH کاهش می یابد . اما اگرمحصولات نهایی تصفیه فاضلاب شامل اسیدهای آمینه باشند، HCO-3 , NH+4 تولید شده از ا ین مواد با استفاده از روش
تکمیلی تجزیه نها یی شده، باعث حفاظت بیشتر منابع آبی و محیط زیست خواه ند شد . تجزیه زیست ی مواد شیمیایی بایستی از ابتدای طراحی و ساخت واحدهای صنعتی بر اساس مشخصات شیمی فیزیکی آب، مواد زیستی و غیر زیستی موجود در آب، تخلخل و شناور یا غیر شناور بودن مواد شیمیایی مورد بررسی قرار گیرد. نحوه تصفیه زیستی فاضلابها بر اساس کار باکتریهای مناسب نیترات ساز ی آمونیاک و در صورت نیاز نیترات زدایی ترکیبات حاصل شده صورت می گیرد. پس از راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب، کنترل بر میزان تولید مواد شیمیایی، اکسیژن محلول در آب، ترکیبات شیمیایی محلول در آب، نقاط مورد نیاز دائمی کنترل و آنالیزهای مختلف بیو شیمیایی و توجیه پذیری اقتصادی بر اساس میزان ضایعات مواد شیمیایی و بررسی مسایل مختلف دیگر صورت می پذیرد .نیترات سازی و حذف کربنهای آلی موجود در سیستم ه ای تصفیه فاضلابها و نیترات زدایی به راندمان فیلترهای زیستی و راکتورهای نیترات زدایی بستگی داشته، حجم آب موجود در فاضلابها، سرعت آب جبرانی وارد شده به فاضلاب، دبی جریان آب، اکسیژن موجود در آب و راندمان راکتورهای مختلف نیز از عوامل موثر اصلی می باشند که در این مقاله مورد بحث و بررسیقرار خواهند گرفت.