سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی جان ابکار – کارشناس ارشد مدیریت ابحیزداری استان کرمان
محسن بنی اسدی – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
محمود حبیب نژاد – عضو هئیت علمی دانشگاه مازندران
کریم سلیمانی – عضو هئیت علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

مقدار بارندگی در بعد زما ن و مکان متغییر است. ایستگاههای باران سنجی که جهت ثبت اطلاعات باران مورد استفاده قرار می گیرند . در واقع اطلاعاتی از یک پدید? (باران) دارای تغییرات مکانی و زمانی را ارائه می دهند. در حوزه های آبخیز اطلاعات ما از میزان بارندگی منحصر به نقاط خاصی از سطح یک حو زه آبخیز می باشد . در صورتیکه آگاهی از میزان متوسط بارندگی، در یک حوزه آبخیز یکی از پارامترها اساسی در هیدرولوژی و طراحی سازه ها می باشد تغییرات بارندگی در بعد زمان معمولاً در قالب منحنی های شدت – مدت – فراوانی و الگوی زمانی بارش مورد بررسی قرار می گیرد . در حالیکه آگاهی از تغییرات مکانی بارش معمولاً توسط تحلیل منحنی های عمق – سطح و تداوم (D.A.D همباران است . جهت رسم این نقشه ها روشهای متعددی از جمله استفاده از گرایان بارندگی، رو شهای ساده آمار کلاسیک و روشهای پیچیده زمین آماری مانند روش کریجینگ مور استفاده قرار می گیرند . هدف از این تحقیق تحلیل منحنیD.A.D در پایه های زمانی یک تا سه روزه در حوزه آبخیز کفه نمک سیرجان می باشد بدین منظور بعد از جمع آوری آمار واطلاعات مربوط به ۵۹ ایستگاه باران سنجی در محدوده مطالعاتی، بارندگهای فراگیر و حداکثر برایتداومهای یک تا سه روزه انتخاب شدند . سپس جهت رسم نقشه های همباران رابط? بین بارندگی با ارتفاع مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل عدم معنی دار بودن این رابطه، جهت رسم نقشه ها همباران و تعیین متوس ط بارندگی دو روش زمین آماری کریجینگ و عکس فاصله با توانهای ۳-۱مورد ارزیابی قرار گرفتند