سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن خالقی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانیک
داود دومیری گنجی – مربی دانشگاه مازندران، دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی

چکیده:

درجریانهای دائم وغ یر دائم، مدل تور بولانس k−ε خطـی ( اسـتاندارد ) در نزد یکـی سرسـ یلندر در مرحلـه مکـش ودر نزدیکی پیستون در مرحله تراکم، اختلاف زیادی با داده های تجربی دارد ، لذا یکی از مشکلات ایـ ن مـدل عـدم دسـت یـ ابی بـه جواب دقیق در مناطق ذکر شده م یباشد . برای حل ای ن مشکل، در این مقاله سعی شـده اسـت ، عـلاوه براعمـال مـدل توربـولانس k−εاستاندارد از مدل های توربولانس k−ε غیرخطی و مدل ٢RNGk−εنیز استفاده گردد .
معادلات حاکم بر مسئله شامل : معادلات بقای جرم، م ومنتم، انرژی وتور بولانس می باشند که در این تحقیـق بـرای مـدل کـردن توربولانس جریان از سه روش، k−ε استاندارد، k−ε غیرخطی ، RNG k−ε ، استفاده گردید،این معادلات به کمـک . حل شده اند ٣PISO آلکوریتم غیر تکراری بدلیل کاربردآن در جریانها با لایه برشی نازک، جریانها با جدائی وچرخش مجدد، وخلاصه نزدیک بودن RNG مدل توربولانس این مدل با مدل k−ε غیرخطی، در این مقاله بکاررفته است .
نتایج حاصل از ا ین تحق یق نشان میدهد، زمان یکه شرا یط مرزی متحرک باشد ( مانند حرکت پیستون ) ولبه های مـرز دارای شـدت چرخش بالائی باش ند، مدل های k−ε غیرخطی و RNGk−ε عملکرد بهتر ی از خود نشان می دهنـد . ایـن مـدلها مـی تواننـد جایگزین مناسبی برای مدل توربولانس استاندارد که سازگاری زیادی با اکثر کدهای کامپیوتری داشته وبطور قابـل تـوجهی بکـار
گرفته می شوند،محسوب گردند .
نسـبت بـه هـم RNGk−ε غیـر خطـی ، k−ε اسـتاندارد،k−ε در این مقاله مدلهای مختلف توربولانس شـامل : مـدل ونیزنسبت به داده های تجربی ( موجود ) در موتورهای پیستونی مقایسه شده و تاثیر کاسه پیستون وکاسه سیلندر بر انرژی جنبشی توربولانس ( شدت توربولانس ) نیز بررسی گردید .