مقطع بهينة سدها بايد علاوه بر ارضاي شرايط پايداري ، مقرون بـه صـرفه نيـز باشـد بنـابراين مسأله تعيين مقطع بهينة سدها يک مسألة بهينه سازي مقيٌد است که تابع هـدف آن را وزن سـد ويـا بتن مصرفي درساخت سد تشکيل مي دهد وقيود آن ارضـاي شـرايط پايـداري سـد در برابـر لغـزش – واژگوني وکنترل خستگي قائم در وجه بدنه است . باتوجه به اينکه با پيچيده شدن مسائل بهينـه سـازي استفاده از الگوريتمهاي رياضي بهينه سازي بسيار مشکل شده ودراين الگوريتمها براساس نقطة شـروع درميدان حل ممکن است به جوابهاي مختلفي دست يابيم بنابراين لزوم استفاده از روشـي خبـره کـه بتواند در نقاط مختلف فضاي حل به طور موازي جستجو نمايد، احساس مـي شـود. روش بهينـه سـازي مورچه تلاشي براي شبيه سازي وبکارگيري برخي ويژگيها وتواناييهاي مورچگان واقعي درحـل مسـائل بهينه سازي است . دراين تحقيق با معرفي تابع هدف (وزن ) وتوابع قيد (معيارهـــــاي پايـداري ) بـراي حالتهاي مختلف از ترکيبات ارتفاع آب درمخزن (h) وضريب زلزله (…) واستفاده از روش بهينه سـازي مورچه مقاديرb وmبراي هرحالت به دست آمد. مقايسة نتايج حاصل ازايـن روش بـا مقـادير موجـود از تحقيقات پژوهشگران ديگر نشان مي دهد نتـــايج اين روش بسيار مناسـبتر بـوده ومــي تـوان از ايـن روش دربهينه سازي مقاطع سدهاي بتني استفاده نمود؛ ضمن اينکه ايـن روش بـه دليـل بهينـه سـازي همزمان فضاي حل ، براحتي از نقاط بهينة محلي رهــا شده وبه نقطة بهينة جـــــامع مـي رسـد وبـه همين دليل محدوديتهاي روشهاي مرسوم بهينه سازي مبتني بر الگوريتمهاي رياضي را نيز ندارد.

سدهاي بتني وزني سدهايي هستند که در آن تعادل سد به کمک نيروهـاي خـارجي ، ماننـد نيروهاي فشار آب ، فشارموج ، فشار رسوب ، فشار بالابرنده ونيز به وسيلة وزن خود سد برقرار مي گـردد؛ درحالي که سدهاي قوسي سدهايي هستند که بيشترِ بار افقي آب را به وسيله قوس خود بـه پايـه هـا منتقل مي کنند و بنابراين بايد تکيه گاههاي جانبيِ سايت مورد نظر استحکام ومقاومت کافي را در برابر نيروهاي وارده داشته باشند ( ارزيده ، ١٣٦٢).