سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایوب صادق آزاد – پژوهشگاه صنعت نفت‐پژوهشکده اکتشاف و تولید

چکیده:

بیوتکنولوژی علمی است که با فرآیند سیستم ها و موجودات بیولوژیکی سر و کار داشته و
کاربرد آنها را در بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، پزشکی، و غیره ایفاء می کند .
بیوتکنولوژی یکی از جدیدترین شیوه ها می باشد که در صنعت نفت نیز از آن استفاده میشود.
میکروارگانیسمها که ابزار اصلی بیوتکنولوژی است، در تشکیل و بوجود آمدن، در تولید، و در
استفاده از نفت و گاز (مواد هیدروکربوری ) نقش اساسی دارند. این میکروارگانیسمها ممکن
است از نوع قارچ و یا باکتری باشند.
میکروارگانیسمهائی که در طبیعت وجود دارند، اساس کار بیوتکنولوژی بوده و بسته به موارد
استفاده از آن، انتخاب یا سازگار می گردند . معمولاً میکروارگانیسمهای مربوطه را از محل های
مربوطه جداسازی کرده و مستقیماً یا بعد از سازگار نمودن بکار می برند.
در صنعت نفت نیز از بیوتکنولوژی بترتیب قدمت در تمیز کردن آلودگیهای نفتی، ازدیادبرداشت از
مخازن زیر زمینی هیدروکربوری، جلوگیری از خوردگی، و رسوب زدائی مواد معدنی و آلی بهره
برداری شده است . و دیگر کاربرد مهم آن در ممانعت از پیشرفت و گسترش معضل مخروطی
شدن آب وگاز در اطراف چاه تولیدی میباشد که با انسداد لایه ای از خلل و فرج در سطوح
زیرین و فوقانی لایه تولیدی مخزن بوقوع می پیوندد . بدلیل پیچیدگی تکنولوژی فوق، هر کدام
از موضوعات یاد شده در این مقاله بطور اجمالی و کاربردی مورد بحث و بررسی قرار می
گیرند . در ضمن، هر یک از موضوعات مذکور بصورت مجزا در سری مقالات مربوطه بعدی، مورد
ارزیابی و بررسی قرار خواهند گرفت.