سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق سلیمانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
مهدی روانشادنیا – دانشجوی دکتری مدیریت ساخت
حسین رجایی – عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

عمق تأثیرات فناوری اطلاعات در جنبه های مختلف زندگی بشر، موفقیت کاربرد ابزارهای مختلـف ایـن فنــاوری در مــدیریت پــروژه را نویــد مــی دهــد.RFID کــه ســرنام Radio FrequencyIDentification RFID است و به برچسب هوشمند معروف است، بیـانگر سیـستم هـایی اسـت کـه از امـواجرادیویی برای انتقال اطلاعات مربوط به هویت یک شیء استفاده می کنند . پیشرفت هـای جدیـد بسیار به ارزش و هوشمندی آن افزوده است و این امر سبب فراگیر شدن آن در زمینه های مختلف علمی و عملی شده است .
این مقاله جنبه های مختلف کاربرد این فناوری در مـدیریت پـروژه هـای عمرانـی را مطـرح نمـوده و بـه پتانسیل ها و موانع بالقوه ی آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . در ایـن بررسـی کاربردهـایی ماننـد ردگیری و مکان یابی، مدیریت زنجیره ی تأمین و لجستیک، ثبـت تـردد قطعـات، کنتـرل کیفیـت، کنتـرل عملیات اجرایی، مدیریت نگهداری، ردگیری و ایمنی کارگاه مورد توجه قرار گرفته است . نویسندگان این مقاله، برای اولین بار در ایران، توسعه و طراحی زیرساخت های کاربرد فناوری RFID در صنعت ساخت و ساز کشور را آغاز کرده اند .