سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا حسن اقلی – عضو هیئت علمی استادیار پژوهشی

چکیده:

استفاده از آبهای بازیافتی اعم از زه آب سطحی و زیرزمینی اراضی زراعی و پساب حاصل از تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی در کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک و د رمناطقی که با کمبود آب آبیاری مواجه می باشند از اهمیت خاصی برخوردار است.