سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

سیدکاظم علوی پناه – دانشیار گروه کارتوگرافی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
محسن قزلسفلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور

چکیده:

زراعت از جمله علو می است که هدفش حداکثر بهر ه برداری از آب، خاک، انرژی و امکانات موجود برای تو لید محصول بهتر و بیشتر جهت پاسخگویی به نیاز اولیه بشر می باشد. در راستای این هدف، استفاده از دانش و علوم نوین و فناور ی های پیشرفته ، بسیار ضروری است . یکی از شاخ ههای مهم علوم نوین، علم و هنر سنجش از دور است که استفاده از آن در در علوم کشاورزی به ویژه زر اعت، موجب صرفه جویی های کلان در وقت و هزینه در مقیاس های مختلف محلی ، ملی، منطقه ای و جهانی م یشود. بنابراین با به کارگیری اصولی و درست این فناوری می توان به گا می بلند در جهت توسعه پایدار دست یافت . با توجه به اینکه در کشور ایران استفاده از سنجش از دور نوین در برخی علوم مانند زراعت ، هنوز گسترش کافی نیافته و از طرفی کارایی سنجش از دور نیز روز به روز در حال افزایش است ، از این رو در این مقاله سعی می شود به کاربردها و رویکردهای جدید این فناوری در علمزراعت پرداخته شود. از آنجائی که سنجنده های په نباند برای تخمین پارامترهای گیاهی مانند نوع کلروفیل ، تنش های گیاهی و متغیرهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی محدودیت هایی دارند ، بنابراین سنجش از دور فراطیفی که کارایی گسترده ای دارد ، مورد بحث و بررسی قرار م یگیرد. کاربردی کردن داد هه ای سنجش از دور فرا طیفی و استخراج اطلاعات از آنها مستلزم درک عمیق از بازتاب طیفی امواج مرئی، جذب طیفی و تاب شهای ساطع شده در طول مو ج های بلند مادون قرمز حرارتی است . بنابراین برای درک عمیق از تصاویر ماهواره ای بدست آمده ، شاخص های پوشش گیاهی نیز باید تجزیه و تحلیل گردند. در این مقاله انواع شاخص های پوشش گیاهی مبتنی بر باندهای مرئی، مادون قرمز انعکاسی و حرارتی طبقه بندی شده و استفاده های آنها آورده شده است.