سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مژده محمدی خشویی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
حسین ملکی نژاد – استادیار مجتمع منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

سیل یکی ازمخرب ترین بلایای طبیعی است که سالانه خسارات زیادی را به حوزه های آبخیز وارد می کند . جهت کاهش خسارات، محاسبه مقادیر جریان و احتمال وقوع سیل در طراحی سازه های هیدرولوژیکی و حفظ و نگهداری از منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است . بطور کلی هر گونه برنامه ریزی و طراحی در حوزه های آبخیز باید بر اساس تجزیه وتحلیل داده های هیدرولوژی مربوط به آن حوضه صورت گیرد . اما مشکل، زمانی آغاز می شود که حوضه ها فاقد آمار و یا دارای آمار محدود باشند . یکی از راه حلهای مناسب استفاده از تکنیک تحلیل منطقه ای سیلاب می باشد . یکی از انواع روشهای تحلیلی منطقه ای سیل، روش گشتاورهای خطی است که اساس تحقیق حاضر راتشکیل می دهد . در این تحقیق با انتخاب ۱۲ ایستگاه هیدرومتری برای دبی های حداکثر لحظه ای از حوضه های اصفهان – سیرجان و دشت یزد – اردکان که دارای بهترین آمار ازنظر طول دوره آماری و سایر موارد بودند ، ۱۱ عامل اقلیمی – فیزیوگرافی وهیدرولوژیکی استخراج شد و با استفاده از تکنیک تجزیه عاملی ، مهمترین پارامترهای موثر بر شدت سیل شناسایی شده و با بهره گیری از این عوامل مناطق همگن هیدرولوژیک از روش خوشه بندی ward تحت دو منطقه همگن بدست آمد . در مرحله بعد، مقادیر مجموع مربعات باقیمانده به روش گشتاورخطی برای ۴ توزیع مورد استفاده محاسبه گردید و با استفاده از آزمونR.S.S، آزمون برازش نیکویی ، توزیع مناسب برای هر ایستگاه انتخاب شد . براساس نتایج Z و همچنین بر اساس آمارهبدست آمده ازآزمون R.S.S ، توزیع پارتو تعمیم یافته برای کل منطقه و توزیع گمبل برای منطقه همگن اول و توزیع پارتو تعمیم یافته برای منطقه همگن دوم بیشترین برازش را نشان می دادند . و با استفاده از آماره Z ، توزیع گمبل و پارتو درمنطقه همگن اول و درمنطقه همگن دوم هر ۴ توزیع منتخب مقادیر حدتعمیم یافته، پارتو تعمیم یافته، لجستیک و گمبل با داشتن حداقل به عنوان توزیع منطقه ای سیل انتخاب شدند