سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا انواری –
اصغر اصل اصغریان سردرود –
جعفر حبیبی –

چکیده:

در این مقاله روشی برای استخراج مدلهای مرجع جدید براساس انجام فرایندهای داده کاوی بر روی مجموعه ای از تعاریف معماری نرم افزار سامانه های مختلف ارائه شده است. در این روش معماری ها را برحسب دامنه ی مسئله و براساس مدل برداری در بازیابی اطلاعات دسته بندی می نماییم. به این ترتیب که ابتدا هر معماری به یک بردار تبدیل می شود و سپس با خوشه بندی بردارها براساس معیار شباهت کسینوسی، معماری های مربوط به دامنه های مسئله ی مختلف دسته بندی می شوند و مؤلفه های وظیفه مندی هر دسته براساس میزان تکرار عبارات استخراج می شود. در این مدل نیمه خودکار از حلقه های تکرار و بازخورد کاربر جهت اصلاح پارامترها و بهبود کیفیت نتیجه استفاده شده است.