سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا دهقانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
اصغر دشتی رحمت آبادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
سیدمحمدتقی المدرسی – استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
صادق حداد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد

چکیده:

در یاتاقانهای گازی به علت تراکمپذیر بودن روانکار(گاز)، تحلیل عملکرد یاتاقان کار آسانی نمیباشد. لذا در این مقاله،با استفاده از روش شبکههای عصبی مصنوعی، عملکرد یاتاقانهای گازی غیر مدور دو لب (Lobe)، سه لب و چهار لب، از نظر پایداری و میزان اتلاف انرژی، تحت تاثیر پارامترهای پریلود (Preload) و عدد تراکمپذیری یاتاقان، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در این مطالعه، با نتایج گزارش شده قبلی که از روش اجزا محدود بدست آمده ند،همخوانی خوبی داشته و در عین حال حجم زمانی محاسبات نیزکاهش یافته است. همچنین نتایج، حاکی از تاثیرمحسوس پریلود بر میزان پایداری و اتلاف انرژی در یاتاقانهای مذکور بوده و اثر عدد تراکمپذیری، تنها بر میزان اتلاف انرژی و آن هم در اعداد پایین، مشهود میباشد.