سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزین نجفی پور – کارشناس مهندسی آبیاری – مدیرعامل شرکت مهندسی آب وطراحی فرزین
علیرضا حسین زاده – کارشناس کشاورزی – زراعت واصلاح نباتات – نایب رییس شرکت مهندسی آب و طر

چکیده:

برخی از مشکلات زهکش نشدن اراضی کشاورزی و یا مناطقی که به جهت وجودلایه های غیرقابل نفـوذ، امکـان پـایین رفتن زه آبها وجود نداشته باشد ، بالا آمدن سطح آب زیرزمینی ، پایین آمدن کیفیت آبهای زیرزمینـی و در نتیجـه افـزایش املاح در خاک و پایین آمدن کمی و کیفی محصولات کشاورزی است . طی تحقیقـات ۴ سـاله ، سیسـتم آبیـاری " نـافع " ، طراحی و مورد آزمایش قرار گرفت . در این سیستم ابداعی، جهت انتقال آب و مواد غذایی مـورد نیـاز درخـت از آونـدهای مصنوعی استفاده شده است . انتقال آب و مواد غذایی دراین سیستم توسط آوندهای مصنوعی صورت مـی گیردبـه گونـه ای که دیگر گیاه متصل شده به این سیستم ، از ریشه خود استفاده نمی کند لذا امکان کشت درخت حتـی در منـاطق آلـوده بـه مواد نفتی فراهم آمده و باتوجه به فعالیت ریشـه در خـاک آلـوده، تـدریجا منطقـه تحـت پوشـش دارای خـاک مناسـب کشاورزی خواهد شد . این فرآیند سلامتی محیط زیست را تامین می کند .