سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد علی اسماعیلی – مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ارسطو عباسیان – مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

نظر باینکه آب دریای مازندران به سمت زمینهای ساحلی شمال کشور در حال پیشروی است ، لازم است مطالعاتی در خصوص اثر شوری آب دریا بر رشد و عمل کرد گیاهان زراعی انجام گیرد . به همین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر آب دریا با غلظت های مختلف بر رشد و عم لکرد ذرت علوفه ای سینگل کراس ٧٠٤ در سال ١٣٨٢ و در گلخانه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران انجام شد . آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار شوری (شاهد ، ۳/۶، ۴/۲ و ۵/۵ دسی زیمنس بر متر ) و با سه تکرار انجام شد . نتایج نشان داد که آب دریا سبب کاهش جوانه زنی بذر ذرت شد. بیشترین بذور سبز شده در تیمار شاهد با میانگین ۱۱/۳ عدد بدست آمد . همچنین جوانه زنی در تیمارهای ۳/۶، ۴/۲ و ۵/۵ دسی زیمنس بر متر به ترتیب ۲۵/۶، ۲۹ و ۳۳ درصد کاهش نشان داد . بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار شاهد با میانگین ۲۲۶/۱۷ سانتی متر و بیشترین قطر ساقه در تیمار شاهد با میانگین ۳/۰۳ سانتی متر بوده است . نتایج نشان داد که وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه و همچنین تعداد گره تحت تاثیر سطوح مختلف شوری قرار گرفته است این اختلافات از لحاظ آماری در سطوحاحتمال ١ درصد و ٥ درصد معنی دار بود.