سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا کیانی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
مهدی همایی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مراحـل اولیـه رشـد گنـدم در استان گلستان مصادف با باران های پاییزه و زمستانه است و معمولاً باران نیاز آبی این مرحله ( حساس به شوری ) را تأمین می کند . در نتیجه این امکان وجود خواهد داشت که بتوان از آبهای شور بالاتر از آستانه های مورد پذیرش برای گندم استفاده نمود . در رابطه با کاربرد آب شور در آبیاری مطالعات گسترده ای انجام شده است . آیرز و وستکات (۱۹۸۶) و رودز و همکاران (۱۹۹۹) تجربیات موفق کاربرد آبهای شور در کشورهای اتیوپی، مصر، هند، پاکستان، سومالی، تونس، آمریکا و برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را مورد بررسی قرار دادنـد (۱ و ۷ )کاربرد آب شور در مراحل مختلف رشد، شامل سبزینه ای، میوه دهی و رسیدن گیاه نشان داده است که گیاهان طی مراحل اولیه رشد بسیار حساس هستند و در مراحل رسیدن فیزیولوژی مقاومت بیشتری ازخود نشان می دهند ۴) و ). ۸ هرگاه شوری آب خاک از ۷/۵ dS/m بیشتر شود تعداد پنجه های اولیه و ثانویه در گندم به طور معنی داری کاهش می یابد(۵) آبیاری گندم با آب شور ( ۸/۶ dS/m) با وجود و عدم زهکشی نشان داد که عملکرد گندم با افزایش عمق آب آبیاری در تیمار زهکشی شده افزایش اما در تیمار بدون زهکشی کاهش یافت (۳)
پژوهش حاضر به منظور صرفه جویی در مصرف آب شیرین با اسـتفاده از منابع آ ب جایگزین ( آب شور زهکش ها ) و روش هـای کـم آبیـاری، ضمن بررسی تغییرات عملکرد، کارآیی مصرف آب گندم تحت شـرایط شوری و کم آبی در شرایط اقلیمی گرگان انجام پذیرفت .