سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منا طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه صنعت
عباس همت – استاد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا مصدقی – استادیار گروه خاک شناسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در طبیعت معمولا خاکها تحت اثر وزنشان و یا وزن لایه های فوقانی به طور طبیعی پس از گذشت سالیان، نشست می کنند ودر اثر بارهای خارجی یا تنشهای داخلی به طور طبیعی تحکیم یا تراکم می یابند. تنش پیش تراکمی به عنوان یکی از ویژگیهای کلیدی در اهداف عملی تردد پذیری، مدیریت عملیات مزرعه و ارزیابی سیستم های خاک ورزی می تواند مورد استفاده قرار گیرد این شاخص بر خواص فیزیکی و مکانیکی که به طور سنتی در ارزیابی سیستم های تردد (ترافیک) و خاک ورزی استفاده می شود، ارجحیت دارد. تنش پیش تراکمی یکی از مهمترین پارامترهایی است که باید در مدلسازی تراکمپذیری خاک مورد نظر قرار داد. باید توجه داشت که در کشاورزی چون خاک اشباع نیست، بجای واژه پیش تحکیمی، واژه پیش تراکمی پیشنهاد شده است. تنش پیش تراکمی بامنشا اصلی در مهندسی عمران برای سالیان زیادی در تحقیقات خاک ورزی، تردد در مزرعه، کارآیی خاک و رشد ریشه مورد استفاده قرار گرفته است مفهوم تنش پیش تراکمی در کشاورزی جهت پایدار نگهداشتن ساختمان خاک در برابر نیروهای داخلی و خارجی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. فرض براین است که اگر تنش اعمال شده به خاک از حد تنش پیش تراکمی فراتر نرود، به ساختار و ویژگیهای خاک در اثر اعمال نیروها آسیبی وارد نمی شود. به منظور تعیین رابطه بین تنش پیش تراکمی و مقاومت برشی خاک، تعدادی آزمایش مشخص وبرنامهر یزی شده روی نمونه هایی از یک خاک لوم – شنی انجام گرفت، ضمن اینکه تنش پیش تراکمی آن با استفاده از دو روش (روش کاساگراند و روش الکساندرو) تعیین گردید، مقاومت برشی آنها نیز به وسیله دستگاه برش مستقیم آزمایشگاهی به دست آمد. نتایج نشان دهنده ارتباط خطی و معنی داری بین تنش پیش تراکمی و مقاومت برشی خاک می باشد که می تواند در پروژه مدل سازی تراکم پذیری خاکهای کشاورزی استفاده شود.