سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اکبر چشمی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی مهندسین مشاور ساحل
بدیل پهلوان – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس مشاور ساحل

چکیده:

ازمایش نفومخروط CONE penetration test که معمولا cpt و نوع خاص آن داچ کن dutch cone خوانده میشود یکی ازمتداولترین ازمایشهای برجا است ازاین ازمایش جهت تشخیص پروفیل خاک تعیین پارامترهای مهندسی خاکهای چسبنده و غیرچسبنده طراحی پی های سطحی و عمیق کنترل بهسازی و تراکم خاک و مطالعه روانگرایی درخاکهای مستعدروانگرایی استفاده میشود دراین مقاله ضمن بیان تجربیات کسب شده درزمینه انجام ازمایش درمحیطهای خشکی و دریایی کارایی آن درمصالح مختلف باذکر نمونه هایی ازپروژه های انجام شده بررسی گردیده بدین منظور نتایج ازمایشهای انجام شده دررودخانه بهمنشیر محیط دریایی حاشیه رودخانه بهمنشیری و سواحل بوشهر محیط ساحلی و خشکی مورد بررسی وارزیابی قرارگرفته است علاوه برآن همبستگی نتایج ازمایش نفوذمخروط بانتایج ازمایشهای ازمایشگاهی و برجای دیگر درپروژه های مذکور بررسی شده است کاربرد ازمایش نفوذمخروط درارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک باتوجه به نتایج بدست آمده درمجتمع کشتی سازی شهیدمحلاتی بوشهر و بااستفاده ازنمودارهای ارایه شده توسط سید Seed سید ودالبا seed&dealba وایشیها را ishihara روبرتسون و کامپانلا robertson&companella استارک والسن stark&olsen بررسی شدهاست علاوه برآن کاربری این ازمایش درکنترل کیفی تراکم دینامیکی با ذکر مثال تشریح شده است و درپایان ضمن ارایه قابلیت ها و توانایی ها و محدودیت های این ازمایش به بررسی حدودی هزینه های ازمایش درمقایسه با روشهای حفاری ژئوتکنیکی پرداخته شدها ست