سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن فرهادی –
محمدرضا جاهدمطلق –
ناصر مزینی –
حامد رحیم اف –

چکیده:

بر خلاف رگرسیون معمولی که در آن انحراف بین مقادیر مشاهده شده و مقادیر پیش بینی شده، اندازه خطا را نشان م ی دهد، رگرسیون فازی، عدم قطعیت در ساختار سیستم را که توسط پارامترهای فازی در مدل رگرسیون بیان شده، منعکس م ی نماید . از سوی دیگر، تئوری آشوب، انعطاف پذیری در کارایی و نیز گوناگونی رفتارها را در سیستم فراهم م ی آورد که بتواند سبب بهبود کارایی گردد. بعلت خصوصیات دینامیکی و قطعیت متغیرهای آشوب، جستجوی آشوب برای فرار از بهینه محل ی ، بیشتر از جستجوی تصادفی، انجام پذیر م یباشد. بنابراین، این روش برای بهینه سازی محاسبات به کار گرفته شده است. ما در این مقاله با استفاده از تابع لوجستیک فازی، یک مجموعه گسترده و بدون تکرار از ترم های فازی را ایجاد نمودیم و با جایگذاری این تر م ها در مسأله ماکزیمم فازی، خروجی ها را بر اساس بزرگترین مرکز ثقل مقایسه نموده و پاسخ بهینه را بدست آوردیم . تحلیل ریاضی و شبیهسازی نرمافزاری نشان میدهد که روش پیشنهادی ما در مقایسه با سایر روشهای بهینه سازی فازی، در رسیدن به پاسخ از سرعت بیشتر و در عین حال از دقت مناسبی برخوردار است. در انتها نیز این روش بهینهسازی، جهت حل مسأله رگرسیون فازی ، گسترش داده شده است.