سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قدرت ا… فرهودی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
رضا درخشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

ازاغاز تشکیل پوسته کره زمین همواره زمین لرزها روی داده و میدهند این درحالی است که ازاغاز ثبت دستگاهی زمین لرزه ها کمتر ازصدسال می گذرد و تاریخ مدون بشر قدمتی کمتر ازده هزارسال را دارد ازسوی دیگر برخی اززمین لرزه های بزرگ دارای دوره بازگشت طولانی بوده و الگوی لرزه خیزی نواحی درون قاره ای نیز نظیر فلات ایران و پیچیده تر ازآن است که بوسیله ثبت کوتاه مدت زمین لرزه ها بتوان به تمام جزئیات آن دست یافت وجود گسلها کمابیش درساختگان تماس سازه های ویژه به چشم میخورد اما این به معنای فعال بودن تمامی این گسلها دررژیمهای تکتونیکی حاکم برآن مناطق نیست گسلهای موجود دریک ناحیه ازسه جنبه خطرگسیختگی زمین و ایجادبرش درسازه ایجادزمین لرزه القایی واعمال جنبش نیرومند زمین به ساختگاه حائز اهمیت بوده و نیازمندب ررسی و توجه مطالعاتی ویژه است این بررسی طیف وسیع داده های لرزه ای موجود تفسیرعکسهای هوایی و ماهواره ای مطالعات صحرایی ازمایشات ژئوفیزیکی انالیزهای مورفوتکتونیکی حفرگمانه و ترانشه و… را دربرمیگیرد دراین میان مقوله مورفوتکتونیک بدلیل اشکارسازی فعالیت گسلها درمحدوده زمانی بسیاربزرگتر ازفاصله زمانی ثبت داده های لرزه ای ازاهمیت ویژه ای برخوردار است