سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جعفر غیومیان – استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
حسین حسینی پور – کارشناس ارشد منابع آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگ
احمدرضا قاسمی – کارشناس ارشد آبشناسی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
حمیدرضا پیروان – مربی پژوهشی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

روش های آماری آنالیزهای چند متغیره ۱۵ برای ارائة یک مدل تفهیمی ساده از نحوة تغییرات کیفیت آب زیرزمینی مورد استفاده محققین مختلف قرار گرفته است . در این تحقیق از ر وش های آماری چند متغیره، شامل تحلیل خوشه ای و عاملی به منظور بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت سرچاهان استفاده شده است . به کمک تحلیل خوشه ای نوع ۱۶ R ، منابع آب دشت به دو گروه اصلی تفکیک شدند . راستای آرایش این گروه ها بصورت عمود بر جهت جریان آب زیرزمینی است و هر یک از این دو گروه به مرحله ای از روند تحول کیفیت آب زیرزمینی دشت تعلق دارند . تحلیل خوشه ای متغیرهای ۱۷ کیفیت آب زیرزمینی دشت نشان می دهد که عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت، انحلال نمک های هالیت و ژیپس می باشند که در مواد آبرفتی دشت گسترش دارند . تحلیل عاملی آب زیرزمینی دشت سرچاهان نشان می دهد که ۹۸,۹ درصد تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت سرچاهان توسط پنج عامل کنترل می گردد . حدود ۳۹ درصد تغییرات کیفیت آب زیرزمینی مربوط به عامل اول بوده و شامل انحلال ترکیبات سولفات کلسیم، منیزیم و سدیم موجود در مواد آبرفتی د شت است که از منشأ سازندهای تبخیری و مارنی منطقه می باشند . بیشتر شوری آب زیرزمینی دشت توسط این عامل کنترل می گردد . همچنین، نتایج تحلیل عاملی نشان می دهند که ترکیبات سولفات منیزیم و سپس سولفات کلسیم نسبتبه ترکیبات دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار هستند . این مو ضوع حاکی از گسترش مواد ژیپس دار و ترکیباتی مانند کیزریتMgSO4,H2O و تناردیتNa2SO4 در آبرفت دشت می باشد .