سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجید نورمحمدی – مدیر مهندسی شرکت صنایع شیمیایی ایران
مهشید مزروعی – کارشناس ارشد شرکت صنایع شیمیایی ایران
زهرا شمس اردکانی – کارشناس شرکت صنایع شیمیایی ایران

چکیده:

امروزه استفاده از تکنولوژ ی آنال یز ارتعاشات یکی از مهم تر ین و موثرتر ین ابزارها ی نگهدار ی و تعم یرات پیشگویانه به شمار می آ ید که علت اصل ی آن وجود مشخصه های خاص ارتعاش ی برا ی هر ع یب مکان یکی و الکتر یکی م یباشد . آنالیز ارتعاشات برای عیب یابی یکی از پمپهای واحد MOLEX شرکت صنایع شیمیایی ایران مورد استفاده قرار گرفت عیوب متداول ماش ین آلات دوا ر بر رو ی مجموعه مورد بررس ی قرار گرفت سپس توسط نرم افزار تحل یل گر ارتعاش ی طیف عیوب استخراج گردید